Des de l’Associació de Professionals de Circ de Catalunya ens han fet arribar la nota de premsa de la Federació d’Associacions de Professionals de Circ d’Espanyab(CircoRed), la Federació Estatal de Companyies i Empreses de Dansa (FECED), la Federació Espanyola d’Escoles de Circ SocioEducativo (FEECSE) i PATEA, Arts de Carrer Associades, sobre la manca de mesures que atenguin les particularitats del nostres professionals de cara a afrontar la crisi generada pel COVID-19. Us ho reproduïm:

CIRC, DANSA I ARTS DE CARRER RECLAMEN MESURES ESPECÍFIQUES QUE ATENGUIN LES PARTICULARITATS DEL SECTOR DAVANT LA CRISI DEL COVID-19

La cancel·lació i suspensió d’espectacles de dansa, circ i arts de carrer, així com daltres activitats relacionades amb espais escènics i de creació, col·loquen al sector cultural
en una posici
ó crítica. Si no es prenen mesures urgents, es corre el risc que aquests sectors no sobrevisquin a la situació de crisi actual ni puguin recuperar-se en un futur pròxim.

El període d’afectació per la crisi del COVID-19 coincideix amb els mesos de màxima activitat i implica pèrdues anuals que podrien arribar o superar el 80% de la facturació prevista. Les associacions de professionals dels sectors del Circ, la Dansa i les Arts de carrer han proposat a les administracions una sèrie de mesures urgents per afrontar aquesta situació.

El treball ha estat coordinat per la Federació d’Associacions de Professionals de Circ d’Espanya(CircoRed), la Federació Estatal de Companyies i Empreses de Dansa (FECED),
la Federació Espanyola d’Escoles de Circ SocioEducativo (FEECSE) i PATEA, Arts de Carrer Associades, al costat de la jurista especialitzada, Eva Moraga. El document de mesures
específiques per al sector cultural es va lliurar al Ministeri de Cultura i Esport el passat dilluns 23 de març per a la seva consideració i estudi.

En aquest document s’exposa perquè les mesures que s’han aprovat aquests dies i en successius decrets, no s’adeqüen a la realitat del sector de la dansa, el circ i les arts de carrer i no tenen en compte les particularitats del sector cultural: la intermitència, la irregularitat de l’activitat i dels ingressos i la seva mínima capacitat d’endeutament futur, incapaçd’encaixar en la línia d’avals anunciada. Es presumeix que els  i les professionals autònoms estan donats d’alta de manera contínua i regular, cosa que no és així en molts casos atès que la seva activitat és intermitent, i es parteix d’una idea concreta d’empresa: la que manté una estructura fixa de personal en el temps i amb contractes estables. No obstant això, ballarins i ballarines, artistes de circ, professionals de la música, cantants, actors i actrius, són contractats per compte aliè en el Règim Laboral Especial d’Artistes quan han d’assajar i actuar. Fora d’aquests períodes, no estan contractats laboralment ni donats d’alta com a autònoms.

 

Des que el passat 18 de març, el Ministeri de Cultura sol·licités a les diferents associacions del sector cultural estudiar l’adeqüació de les mesures urgents extraordinàries promulgades
amb car
àcter general per fer front a l’impacte social del COVID-19 recollides en els Reials Decrets 7/2020 i 8/2020, s’ha evidenciat per part d’aquestes associacions les greus conseqüències
econòmiques i estructurals per al sector professional de les arts escèniques
, que ha vist totalment paralitzada la seva activitat -de manera similar a molts altres professionals de la cultura
en general-, davant d’una situació d’incertesa en relació a quan podrà reprendre l’activitat i sense comptar, de moment, amb mesures de suport específiques.

 

MESURES D’EXTREMA URGÈNCIA QUE ES DEMANEN DES DEL CIRC, LA DANSA I LES ARTS DE CARRER
Fins a  la data, les mesures proposades generen problemes d’execució i implementació en el circ,la dansa i les arts de carrer, i no preveuen situacions que són d’especial incidència en aquestes activitats professionals. Per tot això, des d’aquests sectors es demana que es modifiqui el Reial Decret 463/2020 per aclarir que les persones amb el règim autònoms amb activitat relacionada amb la dansa i el circ i arts de carrer es puguin beneficiar automàticament de la prestació extraordinària per cessament d’activitat sense necessitat que s’hagi d’acreditar una reducció de
la facturació del 75%
.

A més, que s’aprovi un fons d’emergència per a aquells i aquelles autònoms i treballadors/es per compte d’altri que no es trobaven d’alta en el moment de la declaració de l’estat d’alarma i un fons d’emergència d’ajuts directes a empreses, empresaris/es i professionals autònoms que cobreixi el pagament d’una indemnització del 100% dels contractes cancel·lats per causa de força major; els préstecs i crèdits que vencin durant l’estat d’alarma i almenys durant 6 mesos més fins que es torni a la normalitat; i el pagament de lloguers de locals i oficines afectes a l’activitat.

D’altra banda, volem que es concretin dates certes per als contractes i compromisos de contractació que han quedat suspesos i  que s’arbitri la fórmula legal adequada per al pagament per avançat de la totalitat dels contractes o compromisos de contractació; o es realitzin abonaments a compte de les operacions preparatòries per a la seva execució d’almenys un 90% de l’import acordat; que es paguin urgentment per part de les entitats del sector públic els contractes ja executats i facturats; i s’abonin els ajuts concedits pendents de pagament; i se suspenguin,
per als sectors de la dansa i el circ, tots els terminis tributaris, inclosos els terminis per a la presentació de declaracions i autoliquidacions tributàries i s’exoneri del pagament de les cotitzacions socials a aquelles empreses i autònoms que continuïn amb treballadors/es per compte d’altri contractats/des. Finalment, que s’aprovin condicions i requisits específics adaptats a les circumstàncies reals d’ambdós sectors per a les línies d’avals al finançament concedits per part d’entitats financeres i de crèdit a empreses i autònoms per al cas que no s’aprovin ajuts directes  a aquests efectes o no els siguin aplicables les condicions i requisits fins ara establerts.