El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, i la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, han presentat conjuntament una nova prestació econòmica extraordinària d’urgència, pressupostada amb cinc milions d’euros, adreçada a les persones profesionals de les arts escèniques. El Departament de Cultura aporta 2,5 milions d’euros de finançament d’aquest ajut i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, els altres 2,5.

La consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, ha explicat que “la col·laboració entre els dos departaments ha estat clau. Nosaltres hem aportat el coneixement i un contacte molt proper amb el sector cultural.” “A grans trets les mesures s’adrecen a persones  que no han pogut tenir cobertura suficient en els moments inicials de l’estat d’alarma fins a l’aparició de la prestació de l’Estat, a començament de maig.” “Bàsicament s’adrecen a actors i actrius, músics, tècnics i professionals vinculats a aquests àmbits.”

Per la seva banda, el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani ha posat en valor que “el col·lectiu de les arts escèniques ja d’abans de la crisi era un col·lectiu profesional caracteritzat per una contractació molt precària, amb activitat intermitent, molta temporalitat i parcialitat. I ara, amb l’Estat d’Alarma, a més que la seva activitat havia quedat totalment paralitzada, havia quedat fora dels ajuts i prestacions estatals per pal·liar la duresa de la crisi económica. Per això aquest Govern fa aquesta aposta: el treball compartit de dos Departaments que sumen els seus recursos i les seves experteses per ajudar ciutadans que han quedat en situació de precarietat. Apostem per què aquests recursos els ajudin en mantenir la seva activitat creativa.”

L’objectiu de la prestació és paliar la situació de vulnerabilitat de les persones professionals de les arts escèniques que acreditin una reducció dràstica i involuntària dels seus ingressos econòmics com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per la crisi sanitària COVID-19.

L’aturada de l’activitat de teatre, concerts, circ i dansa provocada amb l’establiment de l’estat d’alarma, ha posat en evidència una situació que estava al damunt de la taula del Govern de l’Estat des de feia anys i que no es resol:  la precarietat de molts dels treballadors de base del món de la cultura. El govern de Catalunya ha reclamat reiteradament un Estatut de l’artista, que és un clam entre les diferents associacions professionals de la cultura, i ha posat de manifest les dificultats d’aquestes persones per accedir a una protecció social digna en una situació tan greu i inesperada com la que estem vivint.

Des de l’inici del confinament, la consellera Vilallonga s’ha reunit amb col·lectius professionals de músics mitjançant l’Acadèmia Catalana de la Música; d’actors, per mitjà de l’Associació d’Actors i Directors Professionals de Catalunya, i amb el sector dels tècnics, mitjançant associacions i sindicats. Amb tots ells, ha manifestat el seu compromís d’aplicar mesures per mirar d’alleujar la situació de les persones d’aquest sector tan tocades per la crisi, posant especial atenció en les persones que no han pogut tenir cobertura suficient en els moments inicials de l’estat d’alarma fins a l’aparició de la prestació de l’Estat, a començament de maig. L’ajut que avui es presenta s’adreça bàsicament actors i actrius, músics, tècnics i professionals vinculats a aquests àmbits.

Aquest ajut será d’un import equivalent a l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) per cada dia d’inactivitat entre el 13 de març i el 6 de maig de 2020 (18,97€ dia) i, per tant, d’un import màxim de 1.024,38 euros.

Es tracta d’una prestació social de caràcter econòmic, extraordinària i de pagament únic, que s’atorga pel procediment de concurrència no competitiva  fins a l’exhauriment del pressupost de cinc milions d’euros.

 

Raons per crear l’ajut econòmic per a professionals de les arts escèniques

La decisió de crear aquesta prestació rau en el fet que les arts escèniques es van suspendre amb la declaració de l’estat d’alarma, la qual cosa va afectar un col·lectiu professional caracteritzat per una activitat molt precària, amb contractes i cotitzacions intermitents; i perquè el Govern de l’Estat no va facilitar a aquestes persones l’accés a prestacions d’atur fins el 6 de maig.

A més, de febrer a abril, i també comparat amb l’abril de l’any 2019, la pèrdua d’afiliació a la Seguretat Social de treballadors/es en activitats artístiques i escèniques ha estat 3,5 vegades superior a la de l’economia catalana, amb una pèrdua de 2.179 llocs de treball.


Persones beneficiàries i requisits per la prestació

Per sol·licitar l’ajut cal ser una persona major de 18 anys, empadronat i residir legalment a Catalunya, que treballi de manera recurrent i com a mitjà fonamental de vida dins del sector de les arts escèniques que es trobi en els següents casos:

  1. Ser persona treballadora per compte aliè i haver cessat en la seva activitat com a conseqüència de la crisi sanitària derivada del COVID-19.
  1. Ser persona treballadora per compte propi i haver hagut de suspendre o reduir la seva activitat econòmica com a conseqüència de la crisi sanitària derivada del COVID-19.

En concret, la persona sol·licitant haurà d’haver patit una reducció involuntària de les seves rendes del treball o de la seva facturació del total dels mesos de març i abril de 2020 superior al 30% en comparació amb el mateix període de l’any anterior, com a conseqüència dels efectes de la crisi sanitària COVID-19.

En el cas de persones amb una antiguitat en el seu darrer contracte de treball o alta per compte propi inferior a un any, la comparació es realitzarà amb la mitjana dels resultats mensuals des de la data d’inici efectiu del lloc de treball o de l’alta per compte propi, respectivament.

Així mateix, els ingresos econòmics de la persona sol·licitant durant els mesos de març i abril de 2020 han de ser en mitjana mensual inferiors a 2.098,37 euros bruts.

Per últim, s’aplicaran el compliment dels requisits les particularitats que tenen per raó de la seva condició les persones treballadores del règim especial d’artistes i les subjectes a la relació laboral especial d’artistes en espectacles públics.


Incompatibilitats

Aquesta prestació és incompatible  amb la percepció d’altres ajuts i prestacions estatals d’atur i per a l’ocupació, de cessament d’activitat, de prestacions econòmiques percebudes de forma regular i periòdiques, o amb qualsevol altre ajut i prestació concedit per altres administracions, ens públics o privats, si la suma mensual no supera el límit que estableix els requisits, entre els dies 14 de març i 6 de maig, periodes en els que no han tingut accés a ajuts en la seva majoria

També és incompatible amb les altres prestacions econòmiques que té reconegudes la persona beneficiària o a les que pugui tenir dret per qualsevol dels sistemes de protecció públics o privats complementaris de la Seguretat Social, si la seva concessió pot comportar la pèrdua, la disminució o la no concessió d’aquelles prestacions.


Tramitació de la sol·licitud i concessió de la prestació

Properament, el Govern aprovarà la resolució de la convocatòria, que es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat, i que concretarà el procediment de la tramitació i la concessió de la prestació.

La persona que vulgui accedir a la prestació haurà de d’emplenar i presentar el formulari de sol·licitud fins que el pressupost de cinc milions d’euros no s’hagi exhaurit.

La resolució de la sol·licitud es farà en el termini de quinze dies, i el pagament de l’ajut en quinze dies més. Es podrá començar a sol·licitar a finals de la semana vinent o principis de la següent.