Els tres grans teatre de la comarca –Teatre Atlàntida de Vic, Auditori Teatre de Calldetenes i Teatre Cirvianum de Torelló- s’han unit sota la denominació de Teatres d’Osona per tal de col•laborar en la promoció i difusió de les arts escèniques a Osona i donar suport als creadors d’Osona en aquest àmbit.

En aquest sentit, els teatres es comprometen a contractar, com a mínim, un cop cada semestre un espectacle produït per creadors o grups osonencs. Les propostes hauran de complir unes condicions determinades (llegir a sota).

L’Auditori Teatre de Calldetenes, el teatre L’Atlàntida de Vic i el teatre Cirvianum de Torelló, TEATRES D’OSONA per a la promoció i difusió de programacions professionals estables d’arts escèniques i de la creació escènica a Osona.

Els tres teatres municipals d’Osona que mantenim una programació estable d’arts escèniques professionals a la comarca d’Osona ens ajuntem sota la denominació TEATRES D’OSONA per tal de col•laborar en la promoció i difusió de les arts escèniques a Osona i donar suport als creadors d’Osona en aquest àmbit.

Per tal de posar a la pràctica aquestes intencions, en un inici ens proposem les següents línies d’actuació:

•Reunir-nos periòdicament per tal de consensuar i coordinar les programacions estables
d’arts escèniques per tal de donar una oferta àmplia de qualitat i variada d’arts escèniques a la comarca d’Osona, en la recerca de la màxima rendibilització dels recursos econòmics i tècnics dels teatre osonencs.

•Donar suport als creadors osonencs en les arts escèniques. Es volen trobar fórmules que permetin donar suport a les persones i grups osonencs que treballen en la creació escènica i facilitar l’accés d’aquests als equipaments, així, inicialment, s’incidirà en dues línies d’actuació:
– CONTRACTACIÓ D’ESPECTACLES DE PRODUCCIÓ OSONENCA.
– SUPORTS A PROJECTES DE CREACIÓ I A LA PRODUCCIÓ D’ARTS ESCÈNIQUES D’OSONA.

Aquestes dues línies d’actuació tindran els condicionants i consideracions següents:

CONTRACTACIÓ D’ESPECTACLES DE PRODUCCIÓ OSONENCA: Els teatres del col•lectiu TEATRES D’OSONA es comprometen individualment a la contractació un cop cada semestre com a mínim, d’un espectacle produït per creadors o grups osonencs, depenent sempre de que les condicions tècniques i/o econòmiques de la proposta siguin assumibles per cada teatre. Aquestes programacions s’identificaran sempre amb el distintiu comú TEATRES D’OSONA dins les programacions específiques de cada teatre.

SUPORTS A PROJECTES DE CREACIÓ I A LA PRODUCCIÓ D’ARTS ESCÈNIQUES D’OSONA: Els teatres del col•lectiu TEATRES D’OSONA es comprometen conjuntament un cop cada semestre a donar suport com a mínim a UN PROJECTE D’ARTS ESCÈNIQUES proposat per creadors o grups osonencs.

Aquests suports tindran les següents bases i condicions:
BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE SUPORTS A PROJECTES DE CREACIÓ I A LA PRODUCCIÓ D’ARTS ESCÈNIQUES D’OSONA

Objectius
Donar suport i fomentar l’aparició, el desenvolupament i la consolidació de projectes artístics i creatius en ARTS ESCÈNIQUES d’Osona.

Destinataris:
Persones i/o col•lectius establerts a osona o que un mínim del 50% de les persones que participin en el projecte estiguin vinculades a la comarca d’Osona (haver-hi nascut, residir-hi o desenvolupar-hi l’activitat artística)

Tipologia de propostes:
Qualsevol activitat d’arts escèniques en viu i en directe, pensada per a un espai teatral i destinada a qualsevol tipus de públic, proposada per artistes o col•lectius professionals o amb clara voluntat de ser-ho i que han iniciat el procés de professionalització.

Priorització de propostes:
Projectes de joves creadors o emergents
Projectes que tinguin en compte la creació de nous públics i/o de públic jove.
Projectes que potenciïn la interculturalitat.
Projectes amb voluntat de professionalització.
Projectes amb projecció supracomarcal.

Criteris de valoració de propostes:
El col•lectiu TEATRES D’OSONA avaluarà cada semestre les propostes presentades tenint en compte els següents criteris:
Qualitat del projecte.
Viabilitat material i econòmica de la proposta.
Originalitat, innovació i contemporaneïtat.
Risc artístic de la proposta.
Relació i interès del projecte per la comarca d’Osona
Aportació de recursos dels sol•licitants i recerca d’altres recursos per completar el finançament.

Modalitat de suport:
Els espectacles s’hauran d’estrenar en un dels teatres que formen part del col•lectiu TEATRES D’OSONA. El col•lectiu TEATRES D’OSONA facilitarà l’actuació de les propostes seleccionades a cada un dels teatres en un període màxim de 9 setmanes (sempre que la disponibilitat de cada teatre ho permeti), tot i que segons interès del grup pot acordar-se un altre calendari.
Cada un dels TEATRES D’OSONA pagarà, com a mínim, el 50% del caixet que s’estableixi per a l’explotació comercial de la proposta en els circuits professionals. El col•lectiu TEATRES D’OSONA procurarà obtenir altres suports d’institucions que ajudin a
incrementar l’import del percentatge del caixet esmentat o que puguin donar altres recursos per als projectes escollits.

Documentació que cal presentar:

La documentació es podrà de presentar en format digital a les adreces:
cirvianum@ajtorello.cat
programacio@latlantidavic.cat
teatrecalldetenes@gmail.com

o bé fisicament al Registre general de qualsevol dels ajuntaments de Calldetenes o de Torelló, o a les oficines del teatre L’Atlàntida de Vic. La documentació s’haurà de presentar per triplicat dins d’un sobre que especifiqui TEATRES D’OSONA- SUPORTS A LA CREACIÓ DE LES ARTS ESCÈNIQUES.
Hi haurà d’haver la documentació següent:
• Sol•licitud per acollir-se a aquests suports.
• Fotocòpia del DNI de la persona representant i dades de contacte.
• Breu introducció del projecte en una sola pàgina.
• Currículum vitae dels sol•licitants: el grup i equip artístic, amb un màxim d’una pàgina per
creador implicat.
• Projecte artístic, amb un màxim de quinze pàgines. El projecte pot anar acompanyat de
material gràfic i audiovisual.
• Pressupost de despeses i previsió de finançament.
• Calendari d’execució del projecte.
• Import del caixet
• Fitxa tècnica

El col•lectiu TEATRES D’OSONA podrà demanar que es completi la documentació presentada si ho considera necessari.

Termini de presentació:
Fins al darrer dia laborable d’octubre, els projectes per ser estrenats el primer semestre.
Fins al darrer dia laborable de maig, els projectes per ser estrenats el segon semestre.

Termini de la resolució:
El col•lectiu TEATRES D’OSONA farà pública la resolució sobre els suports concedits en un termini de dos mesos a partir de la data de finalització de presentació de propostes. A partir d’aquest dia, i durant el període d’un mes, la resta de projectes presentats en format paper es podran recollir a cada teatre on s’han lliurat. Si transcorregut aquest termini no han estat reclamats ni retirats personalment o mitjançant una persona acreditada, els dossiers podran ser destruïts

Condicions generals:
– Els responsables i/o programadors del col•lectiu TEATRES D’OSONA avaluarà les propostes i podrà nomenar assessors per tal d’estudiar i valorar els projectes presentats.
– El col•lectiu TEATRES D’OSONA es reserva el dret de declarar desertes aquestes ajudes i resoldre qualsevol eventualitat no regulada expressament en aquestes bases.
– El col•lectiu TEATRES D’OSONA podrà posar a disposició els respectius teatres i el seu
equipament tècnic, uns dies abans de la presentació, en horaris que es convinguin amb els seus responsables i segons necessitats de la resta de programació, per a assaigs o/i muntatge final del projecte.

Obligacions dels beneficiaris:
1. Si es modifica el projecte s’haurà d